Selecteer een pagina

Wegloophuis jongeren

WEGLOOPHUIS JONGEREN

Het Wegloophuis is nog  niet gerealiseerd.

 

Wegloophuis

Het Wegloophuis Jongeren is een laagdrempelig en kleinschalige voorziening voor jongeren van 16 – 18 jaar die weg gelopen zijn van huis en nergens terecht kunnrn.
Voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar is het Wegloophuis een plek waar ze tot rust kunnen komen; er wordt een dak, bed en brood geboden.

Het Wegloophuis is geen jeugdhulpverleningsinstelling of crisisopvang.
Jongeren onder de 18 die weg lopen van huis kunnen geen gebruik maken van de daklozenopvang.

Na gesprekken met onder andere Jeugdpolitie Ijsselland, GGZ Zwerfteam Jongeren, sociale dienst, gemeente en Jeugdzorg is gebleken dat voor de minderjarige jongere geen faciliteiten zijn voor opvang behalve de crisisopvang. De crisisopvang is alleen mogelijk indien de jongere een lopend traject heeft bij een jeugdhulpverleningsinstantie. Crisisopvang zit daarnaast vaak vol.
Toetsing bij professionele hulpverleners zoals hierboven benoemd en door middel van diverse sparringssessies, laat zien dat ook hen voorstander zijn van een laagdrempelige voorziening waarbij de nadruk niet ligt op jeugdhulpverlening.

Doelgroep Wegloophuis

Jongeren in de leeftijd vanaf 16  jaar  zonder ernstige psychiatrische of verslavende problematiek.
Toelichting:
Er is nadrukkelijke gekozen voor de jongeren in deze leeftijdscategorie. Deze groep kan geen gebruik maken van de opvangfaciliteiten die er zijn voor 18+ personen zoals het Leger des Heils en de Daklozenopvang. Zij zijn afhankelijk van familie, kennissen en vrienden. Wanneer hier geen mogelijkheden zijn voor de jongere raken ze zwervend. Dit heeft mogelijk grote impact op de toekomst van de jongere.

Borging continuiteit

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de borging van continuïteit en kwaliteit van voorzieningen. Het Wegloophuis is een compleet nieuwe voorziening, het ontbreekt in  Nederlandaan een dergelijke opvang. Hiervoor zullen dus nieuwe afspraken gemaakt moeten worden waarbij het van belang is dat gemeente inziet dat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van zwervend raken van jongeren.

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente geoormerkt geld voor maatschappelijk opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang. Het betreft de integrale uitkering sociaal domein (IUSD Wmo 2016-2021); een gedeelte daarvan kan gereserveerd worden voor de opvang van jonge weglopers. Tevens willen wij omliggende gemeenten betrekken bij het aanbieden van een aantal plekken  op jaarbasis.

Instroom,  doorstroom en uitstroom

Algemeen:
Het eerste doel van het Wegloophuis is er voor te zorgen dat de stress afneemt en dat de jongere een dak boven zijn/haar hoofd heeft.

Voortgang en weer in balans:
De begeleiding tijdens het verblijf is tijdelijk en biedt mogelijkheid voor de jongere om veilig en open te praten over zijn/haar probleem en te werken aan een mogelijke (tijdelijke) oplossing.

Nazorg:
Het Wegloophuis laat jongeren niet los nadat zij een periode hebben verbleven in het Wegloophuis.
Indien de conclusie is dat er mee nodig is dan de door het Wegloophuis geboden nazorg zal er een warme  overdracht plaatsvinden  naar professionele hulpverlening.

Juridische kader opvang minderjarige jongeren

In 1996 is er een wetswijzigingsvoorstel gedaan in de Tweede Kamer met betrekking tot de opvang van minderjarige weggelopen jongeren: het wetsvoorstel wijziging op de wet jeugdhulpverlening en het Wetboek van Strafrecht in verband met de hulpverlening aan weggelopen minderjarige jongeren.

Echter sinds 1983 is de strafbaarheid van hulpverleners opgeheven indien zij handelen in het kader van zorgvuldige hulpverlening.  Toegevoegd aan het derde lid, artikel 280 van het Wetboek van Strafrecht is dat de melding aan diegene die het gezag uitoefent zo spoedig mogelijk plaatsvindt.

Impact/Resultaten

  • Jongeren kunnen terecht op een veilige plek en voelen zich gehoord door de atafleden en vrijwilligers van het Wegloophuis. De jongere komt tot rust en kan na de periode van  verblijf inschatten wat mogelijke oplossingen zijn en werkt naar die oplossingen toe.
  • Beoogde impact: zichtbaar maken van de ‘onzichtbare’ weglopers
  • De jongere voelt zich serieus genomen en neemt onder begeleiding de juiste stappen.
  • Verblijf in het Wegloophuis kan voorkomen dat jongeren in de jeugdhulpverlening komen of zwervend raakt.
  • Voor jeugdhulpverleners en politie is de impact één van tijd. Veel sneller kan een jongere getraceerd worden. Er is een efficiente samenwerking tussen verschillende partijen.
  • Ouders maken zich minder zorgen wetende dat hun kind op een veilige plek is en niet zwervend is.

Knelpunten bij (jeugd)hulpverlenen aan wegloopjongeren

Weglopers geven een signaal maar willen geen zware interventies
In de meeste gevallen gaat het bij weglopen om het op gang brengen van een proces waarbij de jongere terughoudend zal zijn naar (jeugd)hulpverlening

Niet elke wegloopsituatie moet met professionele hulp beantwoord worden. Het verstrekken van goede en taboedoorbrekende informatie en duiding voor jongeren en ouders, kan op zich al een ondersteuning betekenen.

Effective altruisme

De kosten voor het ‘opsporen’ van een wegloper kunnen per geval verschillen. Uitgaande van het melden bij de centralist, opmaken proces-verbaal, inzetten politiewagens, ondervraging vrienden/familie, contact met eventuele jeugdhulpverleners, eventueel uitzetten via burgernet of amber-alert,  soms zonder enig resultaat.  Jongeren die weglopen uit een instelling vergt meer inzet van zowel politie als jeugdhulpverlening.
In 73% van de gevallen zijn de jongeren binnen 24 uur gevonden, 9% binnen 48 uur, 8% binnen 3-5 dagen. Het mag duidelijk zijn dat het opsporen van een jongere hoge kosten met zich mee brengt.
(Bron: Nationale Ombudsman, Rapport Kind vermist)

Toelichting:

In Overijssel krijgt de politie gemiddeld 700 keer een melding van een weggelopen of vermist kind.  Dit levert de politie veel werk op. Iedere melding kost de politie gemiddeld 4 uur (Bron: Politie)

Door jongeren een veilige plek te bieden in het laagdrempelige Wegloophuis worden er onnodige kosten bespaard door zowel politie en jeugdhulpverlening. Door de korte lijntjes met politie en jeugdhulpverlening is de jongere snel getraceerd.
Omdat het Wegloophuis preventief werkt worden er kosten bespaard op mogelijke lange en complexe jeugdhulpverleningstrajecten.

Ondersteuning ouders

Tot slot willen we toch het perspectief van de ouders van weggelopen jongeren niet onderbelichten. Wanneer een kind wegloopt, verkeren de ouders vaak in een shock en worden ze geconfronteerd met vele vragen over hun rol als opvoeder. Het is dan ook erg belangrijk dat de drempel tot de hulpverlening verlaagt t.a.v. ouders die geconfronteerd worden met grote opvoedingsonzekerheid en crisissen, die opduiken n.a.v. het weglopen.

 

(copywright: A. Makken)